Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
DPH 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Ceny jsou s DPH

Košík K pokladně

Kategorie

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů

 1. Základní ustanovení

Správce osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je SPOJmat Hýskov s.r.o. IČ: 26157152, DIČ:CZ26157152, se sídlem Na Břasích 149, 26706 Hýskov.

 1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje, které budou zpracovány:
• jméno a příjmení, titul,
• poštovní adresa,
• fakturační adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je:
  Zpracování objednávky pro prodej a zasílání obchodních nabídek Správce.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 1. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a případného doručení zboží.

 1. Doba zpracování osobních údajů je:
  Po dobu trvání smlouvy a následně ještě jeden rok od jejího ukončení, není-li  nařízeno jinými zákony jinak (vedení účetnictví).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 1. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:
  Osobní údaje budou poskytnuty za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
 • jméno a příjmení, titul,
  • poštovní adresa,
  • fakturační adresa,
  • emailová adresa,
  • telefonický kontakt,
 • údaje o bankovním spojení,
 • údaje o předmětu plnění Správce.
 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 1. Prohlášení Subjektu

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:
• osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
• důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
• Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.